Taryfikacja celna – na czym polega?

Podstawą systemu celnego jest odpowiednia taryfikacja, która uporządkuje przewożone towary, tak by wiadomo byłe ile trzeba zapłacić cła za poszczególne rzeczy, a także uprościć cały proces celny. Taryfa celna to nie tylko wykaz grup towarów, a także towarów, za które należy uiścić co, lecz zawiera także stawki, a także zakres stosowanych zniżek oraz zwolnień. Do taryfikacji należy również lista towarów, których przewóz bądź wywóz jest zabroniony.

Na sam start w taryfikacji wartozainteresować się sposobem, w jaki stawki są wyrażane. Jest ich kilka i są to kolejno: procentowa od wartości towaru (ad walorem), kwotowa od ilości, wagi bądź jednostki towaru (specyficzna), procentowa oraz kwotowa (mieszana) oraz procentowa lub kwotowa, w której wybiera się niższe lub wyższe cło. Wybór zależy od ustalonej dolnej lub górnej granicy.

Taryfikacja z reguły ukazuje politykę kraju w zakresie handlu zagranicznego i wpływ na nią mają także takie czynniki jak zawarte przez dane państwo umowy, konwencje, a także nałożone sankcje. W Polsce istnieją cztery obowiązujące rodzaje stawek celnych. Są to stawki konwencyjne, które dotyczą towarów z krajów mających zawartą z Polską klauzulę najwyższego uprzywilejowania. Stąd też pochodzi ich nazwa. Kolejne są autonomiczne i w ich zakresie znajduje się głównie towary z krajów rozwijąjących się i najmniej rozwiniętych nie posiadających umowy z Polską. Towary z niektórych krajów określanych jako rozwijające i najmniej rozwinięte są objęte specjalną stawką preferencyjną. Ostatnimi są stawki obniżone i dotyczą one krajów, z którymi Polska posiada umowę dotyczącą sterfy wolnego handlu.

Warto należy także pamiętać o Wspólnej Taryfie Celnej, która jest obowiązującą taryfikacją w Unii Europejskiej podczas handlu pomiędzy państwami członkowskimi oraz państwami spoza Unii. Zawiera ona wiele warunków, które dotyczą obszarów takich jak wysokości stawek, preferencje celne, a także zasady na temat importu, bądź eksportu towarów. Z WTC kompatybilny jest obowiązujący w Polsce system ISZTAR.